مدیریت: شهدوست

تلفن: 051-36651926
نمابر 051-36652082
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36651926