مدیریت: حاج علی مختاری

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 031-33801400
نمابر 031-33801401
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، کیلومتــر 5 جاده تهران، شهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
تلفن همراه: 0913-1111435 و 1112708-0913
اصفهــان، کیلومتــر 5 جاده تهران، شهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
031-33801400