شهرام صنایع سنگ

شهرام صنایع سنگ

مدیریت: صادقی

عرضه بهترینها در تولید ســنگ و ابزار

ساختمانی، حجاری سنتی و سنگ تراشی

آدرس ایمیل: shsade155@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران قم، بعداز فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
تلفن همراه: 0912-2891713 , 0912-1036024
اتوبان تهران قم، بعداز فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
0912-2891713 , 0912-1036024