مدیریت: خلیلی

تولیدکننده: انواع تراورتن

تلفن: 0864-3241700
نمابر 0864-3241701
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6، ســنگبری شهرسنگ
تلفن همراه: 0918-3662069
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6، ســنگبری شهرسنگ
0864-3241700