مدیریت: باقری- ابراهیمی

تولیدکننده: مرمریت

 

تلفن: 33802225 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، بین خیابان 16 و فرعی 14
تلفن همراه: 3298269 -0913 (باقری) و 2169903-0913 (ابراهیمی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، بین خیابان 16 و فرعی 14