نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تفت

بهرهبردار: سیدرضاهاشمی نسب

آدرس بهرهبردار: اردکان، خیابان صدرآباد، روبروی کتابخانه عمومی

تلفن: 03532226534
تلفن همراه: 09131529641
03532226534