موقعيت: 28 كيلومتری شرق ماكو

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: جواد نعيمی

تلفن: 044-36445939 : 044-36223058
تلفن همراه: 0914-1611183
044-36445939 : 044-36223058