مدیریت: بهروز شکوهمند

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن)

آدرس ایمیل: info@shekouhmand.com
وب سایت: www.shekouhmand.com
تلفن: 031-33804340
نمابر 031-33804989
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-3027121
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804340