سنگ: تراورتن

بهرهبردار: محمد باقر صفرپور

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان اشــرفی

اصفهانی، كوچه 73

تلفن همراه: 09129169981 (صفرپور)