شیخ معروف نقده

شیخ معروف نقده

استان آذربایجان غربی

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت مرمر صورتی غرب

آدرس بهرهبردار: نقده، خيابان كاشانی، پلاک 94