مدیریت: سید سراج واعظ پور

تولیدکننده: سنگهای کرم استخوانی دهبید

تلفن: 071-44453365
نمابر 071-44453521
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، صفاشــهر، کیلومتر 4 جاده آباده
تلفن همراه: 0913-1117776
فــارس، صفاشــهر، کیلومتر 4 جاده آباده
071-44453365