مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (لایم استون)

تلفن: 031-33804007
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804007