موقعيت: قزوین، بخش طارم سفلی، روستای شيزر

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: ابوالقاسم رحمتی

آدرس بهرهبردار: تهران، تهرانپارس، خيابان استخر، كوچه 240 شرقی، پلاک 6

تلفن: 021-77322327
021-77322327