مدیریت: شیشه بران

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای گرانیت

(سفید و مشکی نطنز)

آدرس ایمیل: shicksazan.sh@yahoo.com
نمابر 031-33803088
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
تلفن همراه: 0913-1188360, 0913-3104795
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36