مدیریت: حسینعلی دانشمند

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

(چینی نیریز، گرانیت، اعلمی، گناباد، خرمآباد، تراورتن، پله و نما)

تلفن: 051-36584417
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 111، شــهید جراح یک، اولین میدان، سمت چپ، قطعه چهارم، سمت راست
تلفن همراه: 0915-5000616
مشــهد، آزادی 111، شــهید جراح یک، اولین میدان، سمت چپ، قطعه چهارم، سمت راست
051-36584417