مدیریت: نوروزی

تولیدکننده: سنگ سفید مرودشت صیقلی و چرمی

 

 

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6 (سپافیل)
تلفن همراه: 2172009 -0913 (قدسی) و 1112165-0913 (قدسی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6 (سپافیل)
031-33802487