صالح مجتمع سنگ

صالح مجتمع سنگ

مدیریت: صالح

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@salehstone.com
وب سایت: www.salehstone.com
تلفن: 0413-6375313
نمابر 0413-6373949
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، دروازه تهران، میدان بسیج
تبریز، دروازه تهران، میدان بسیج
0413-6375313