استان اصفهان

موقعيت: 184 كيلومتری شمال غربی اصفهان

نوع سنگ: سنگ چينی

بهرهبردار: شركت تهيه و توليد ومواد معدنی

ایران

آدرس بهرهبردار: اصفهان، ميمه، خيابان انقلاب اسلامی، فلکه خروجی، جنب پمپ گاز