مدیریت: محمدرضا کتابی

تولیدکننده: سـنگهای صادراتی، ساختمانی و تزئینی

تلفن: 086-43228585
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه، خیابان صدریه 1
تلفن همراه: 0918-1663460
محــلات، قطب صنعتــی صدریه، خیابان صدریه 1
086-43228585