مدیریت: عادلی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 035-32632122
نمابر 035-32633019
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
035-32632122