صخره محلات صنایع سنگ

صخره محلات صنایع سنگ

مدیریت: مهدی صفری

تولیدکننــده: تولید و فرآوری انواع ســنگ

تراورتن

آدرس ایمیل: sakhrehstone@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، انتهای خیابان صدریه 6
تلفن همراه: 0918-8661193 و 2202133-0912 (صفری)
محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، انتهای خیابان صدریه 6
0918-8661193 و 2202133-0912 (صفری)