مدیریت: امیر جعفری یزدی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 026-34808733
آدرس دفتر مرکزی: کرج، پل هوایی حصارک، بازار سنگ، ردیف 2، قطعه 10
تلفن همراه: 0935-5278730
کرج، پل هوایی حصارک، بازار سنگ، ردیف 2، قطعه 10
026-34808733