مدیریت: احمد افشاری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-3533045
قم، جاده کوه سفید
0912-3533045