صدرا سنگ فارس

صدرا سنگ فارس

مدیریت: بنیانپور

تولیدکننــده: مرمریت گندمــک بادجگاه،

سفید سنگ شمسآباد شیراز

آدرس ایمیل: sadra_sang@yahoo.com
تلفن: 071-38385613
نمابر 071-38385671
آدرس دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امیرکبیر، جنب کوچه 25، شــرکت صدرا سنگ فارس
آدرس کارخانه: شیراز، بلوار امیرکبیر، جنب کوچه 25، شــرکت صدرا سنگ فارس
تلفن همراه: 0917-3116439 , 0917-8503560 و 1113560-0917 و 1171261-0917
شیراز، بلوار امیرکبیر، جنب کوچه 25، شــرکت صدرا سنگ فارس
071-38385613