مدیریت: علی صدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 021-55204477 , 021-55204455 , 021-55202387
نمابر 021-55202387
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرری، جاده قم، شهید رجایی جنوب، بلوار غدیر، خیابان شهر سنگ، خیابان دوم، پلاک 4
تهران، شهرری، جاده قم، شهید رجایی جنوب، بلوار غدیر، خیابان شهر سنگ، خیابان دوم، پلاک 4
021-55204477 , 021-55204455 , 021-55202387