صدف تایر ماندگار

صدف تایر ماندگار

 مدیریت: قاسمزاده

نمابر 0313-3808054
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، حد فاصل خیابان 38 و 40
تلفن همراه: 0913-4030400
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، حد فاصل خیابان 38 و 40