مدیریت: شفیعی

تلفن: 0253-2853987 , 0253-2854182
نمابر 0253-2919576
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم اصفهان، کیلومتر3، مقابل بوستان علوی، کوچه49 / آدرس دفتر تهران، شمس‌آباد، بلوار خواجه نصیرالدین طوســی، شــقایق 6، سنگبری صدف
تلفن همراه: 0912-1512381 , 0912-1535494, 0912-3531233
قم، جاده قدیم اصفهان، کیلومتر3، مقابل بوستان علوی، کوچه49 / آدرس دفتر تهران، شمس‌آباد، بلوار خواجه نصیرالدین طوســی، شــقایق 6، سنگبری صدف
0253-2853987 , 0253-2854182