مدیریت: ابدال

تولیدکننــده: انواع مرمریت (اســلامآباد و تراورتن)

 

تلفن: 33800231 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26فرعی (ماهوت)
تلفن همراه: همراه1127058-0913 (ابدال)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26فرعی (ماهوت)
33800231 -031