مدیریت: عبداله برقی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(کوپ، پلاک)، تراورتن ســفید آتشــکوه،

عباسآباد و حاجیآباد

نمابر 086-43322962
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 0918-1663005 , 0912-2979004
نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور
0918-1663005 , 0912-2979004