مدیریت: حسین علی رحیم پور

تولیدکننده: تراورتن

 

تلفن: 031-42522797
نمابر 031-42523831
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشــهر، فاز، 2 خیابان سوم غربی
تلفن همراه: 0913-3180679 , 0913-3320056 , 0913-3882118
اصفهان، رضوانشــهر، فاز، 2 خیابان سوم غربی
031-42522797