استان قزوین

موقعيت: آبگرم روستای قره قورتان

نوع سنگ: مرمریت كرم و صورتی

بهرهبردار: شركت الوان سنگ (كاووس جوكار)

آدرس بهرهبردار: تهران، بزرگراه رســالت، خيابان بنیهاشــم، مجتمع تجاری سپيد، طبقه 2، واحد 42

تلفن: 021-22337802-3
نمابر 021-22337801
تلفن همراه: 09122119359
021-22337802-3