صمصام (توحید)

صمصام (توحید)

مدیریت: هوشنگ نجات سیرجانی

نمابر 071-44454908
آدرس دفتر مرکزی: فارس، دهبید، شهرک صنعتی خرم بید، فاز 1
تلفن همراه: 0913-1454303 , 0917-7180084
فارس، دهبید، شهرک صنعتی خرم بید، فاز 1
0913-1454303 , 0917-7180084