مدیریت: صمیمی

تولیدکننده: مرمریتآباده، کوپ و بریده

تلفن: 031-33804086
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
تلفن همراه: 0917-7520450 , 0913-1159633
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
031-33804086