صنایع تراورتن لارسنگ

صنایع تراورتن لارسنگ

مدیریت: آژنگ

تولیدکننده: تراورتن شکلاتی یزد

تلفن: 031-33808120
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول
تلفن همراه: 0913-2060081
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی اول
031-33808120