صنایع سنگ آریا

صنایع سنگ آریا

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44144601-2
نمابر 021-44116680
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 4
آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، مجتمع سنگ قمر و کیهان
تلفن همراه: 0912-1880521 : 0912-3178155
تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 4
021-44144601-2