صنایع سنگ آپادانا

صنایع سنگ آپادانا

مدیریت: علی یوسفی نژاد

فروش ســنگهای ساختمانی

تلفن: 011-52372554
آدرس دفتر مرکزی: کمربندی نو شهر به نور، جنب مبل آپادانا، صنایع سنگ آپادانا
تلفن همراه: 3933325 -0911
کمربندی نو شهر به نور، جنب مبل آپادانا، صنایع سنگ آپادانا
011-52372554