صنایع سنگ ارم

صنایع سنگ ارم

 مدیریت: پیرحسینلو

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، ورودی حکیمی بهشت، میدان لاله، خیابان رضوان، رضوان 10، جنب کارواش ماکان
تلفن همراه: 0912-4785449
تهران، اتوبان بابایی، ورودی حکیمی بهشت، میدان لاله، خیابان رضوان، رضوان 10، جنب کارواش ماکان