صنایع سنگ افشار

صنایع سنگ افشار

مدیریت: علی طاهری افشار

توزیع کننده: سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-33887894
نمابر 021-33604453
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 187
تلفن همراه: 2077209 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 187
021-33887894