صنایع سنگ الماس

صنایع سنگ الماس

مدیریت: وحید دهقان

توزیع کننده: انواع سنگهای گیوتین رنگی و انواع سنگهای مصنوعی با تنوع رنگ

آدرس ایمیل: antikalmas.v61@gmail.com
وب سایت: www.antikalmas.ir * www.antikalmas.com
تلفن: 026-4817627
آدرس دفتر مرکزی: کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ حصارک، قطعه 17
تلفن همراه: 0912-3847396
کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ حصارک، قطعه 17
026-4817627