صنایع سنگ امیر

صنایع سنگ امیر

مدیریت: هدایتی

توزیع کننده: کلیه سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ باغستان، قطعه 18 و 19الف
تلفن همراه: 0912-1501096 : 0935-1501096
کرج، بازار سنگ باغستان، قطعه 18 و 19الف