صنایع سنگ امیر

صنایع سنگ امیر

مدیریت: امیر قاسم زاده

تولیدکننده: انواع سـنگهای (تراورتن، گرانیت و مرمریت)

تلفن: 051-36651639
نمابر 051-36654000
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، انتهای خیابان، سمت راست
تلفن همراه: 1362609 -0915
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، انتهای خیابان، سمت راست
051-36651639