صنایع سنگ ایرانمهر

صنایع سنگ ایرانمهر

 مدیریت: علی امینی

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 55078607 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک و دو
تلفن همراه: 1311485 -0913 : 5391484 -0919
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک و دو
55078607 -021