صنایع سنگ برادران گودرزی

صنایع سنگ برادران گودرزی

مدیریت: گودرزی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 026-34807378
آدرس دفتر مرکزی: کرج، حصارک، بازار سنگ حصارک، پشت قطعه 7
تلفن همراه: 0912-6605280
کرج، حصارک، بازار سنگ حصارک، پشت قطعه 7
026-34807378