صنایع سنگ خارا

صنایع سنگ خارا

مدیریت: آقاسی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، میانجاده، بلوار باغستان، مجتمع سنگ فروشان، قطعه 16
تلفن همراه: 0912-1665720 : 0912-1692240
کرج، میانجاده، بلوار باغستان، مجتمع سنگ فروشان، قطعه 16