صنایع سنگ دانیال

صنایع سنگ دانیال

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 36551636 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه ســفید، ابتدای جاده سمت راســت، جنب املاک مرکزی، دفتر سنگ دانیال
تلفن همراه: 0919-1512610 , 0912-7488938
قم، جاده کوه ســفید، ابتدای جاده سمت راســت، جنب املاک مرکزی، دفتر سنگ دانیال
36551636 -025