صنایع سنگ دو کوهه

 صنایع سنگ دو کوهه

مدیریت: مهدی مرادی

تولیدکننده: تراورتن آتشــکوه، حاجی‌آباد،

عباس‌آباد، آبیار، دره بخاری

 

 

 

 

آدرس ایمیل: dokoohe.moradi@gmail.com
وب سایت: www.dokoohe.net
تلفن: 0864-3263611
نمابر 0864-3263612
آدرس دفتر مرکزی: محلات، ناحیه صنعتی شهید حبیبی، صنایع سنگ دوکوهه
تلفن همراه: 0918-3660748 , 0918-3656034
محلات، ناحیه صنعتی شهید حبیبی، صنایع سنگ دوکوهه
0864-3263611