صنایع سنگ رضوی

صنایع سنگ رضوی

مدیریت: سیدحسین رضوی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

 

تلفن: 36679997 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده آســیایی، آزادی115، سه راه دانش، شهر سنگ، میلان دوم، قطعه سوم سمت راست
تلفن همراه: 0915-1127076
مشهد، جاده آســیایی، آزادی115، سه راه دانش، شهر سنگ، میلان دوم، قطعه سوم سمت راست
36679997 -051