صنایع سنگ زاگرس

صنایع سنگ زاگرس

مدیریت: شهریاری

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

مرمریت، تراورتن، چینی و انواع سنگهای

تیشه‌ای

تلفن: 021-22984113
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شرق به غرب اتوبان بابایی، بعد از دانشگاه عالی دفاع ملی، جنب پمپ گاز، مجتمع سنگ شهید بابایی، صنایع سنگ زاگرس
تلفن همراه: 0912-3679194 : 0912-6225578
تهران، شرق به غرب اتوبان بابایی، بعد از دانشگاه عالی دفاع ملی، جنب پمپ گاز، مجتمع سنگ شهید بابایی، صنایع سنگ زاگرس
021-22984113