صنایع سنگ شقاقی

صنایع سنگ شقاقی

مدیریت: شقاقی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 34803728 -026
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ حصارک، ورودی ردیف 2، حجره سوم
تلفن همراه: 0912-3627911 : 0912-3967911
کرج، بازار سنگ حصارک، ورودی ردیف 2، حجره سوم
34803728 -026