صنایع سنگ صوفی

صنایع سنگ صوفی

مدیریت: صوفی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی و

تزئینی

نمابر 021-22983651-2
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار سنگ البرز، غرفه 9
تلفن همراه: 0937-2154141 : 0912-6540648 :0912-2982101
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار سنگ البرز، غرفه 9